Hanuman Chalisa In English

By adarsh

Updated on:

Picsart 23 12 30 21 08 41 577

Jai Hanuman gyan gun sagar,
Jai Kapis tihun lok ujagar.

Ram doot atulit bal dhama,
Anjani-putra Pavan sut nama.

Mahavir vikram Bajrangi,
Kumati nivar sumati Ke sangi.

Kanchan varan viraj subesa,
Kanan Kundal Kunchit Kesha.

Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje,
Kaandhe moonj janehu sajai.

Sankar suvan Kesri Nandan,
Tej pratap maha jag vandan.

Vidyavaan guni ati chatur,
Ram kaj karibe ko aatur.

Prabu charitra sunibe-ko rasiya,
Ram Lakhan Sita man Basiya.

Sukshma roop Dhari Siyahi dikhava,
Vikat roop Dhari Lanka jarava.

Bhim roop dhari asur sanghare,
Ramachandra ke kaj sanvare.

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye,
Shri Raghuvir harashi ur laye.

Raghupati Kinhi bahut badai,
Tum mama priya Bharat-hi-sam bhai.

Sahas badan tumharo yash gaave,
Us kahi Shripati kanth lagaave.

Sanakadik Brahmadi Muneesa,
Narad-Sarad sahit Aheesa.

Jam Kuber Digpal Jahan te,
Kavi kovid kahi sake kahan te.

Tum upkar Sugreevahin keenha,
Ram milaye rajpad deenha.

Tumharo mantra Vibheeshan mana,
Lankeshwar Bhaye Sub jag jana.

Yug sahastra jojan par Bhanu,
Leelyo tahi madhur phal janu.

Prabhu mudrika meli mukh mahee,
Jaladhi langhi gaye achraj nahee.

Durgam kaj jagat ke jete,
Sugam anugrah tumhre tete.

Ram dware tum rakhvare,
Hot na agya binu paisare.

Sab sukh lahai tumhari sarna,
Tum rakshak kahu ko darna.

Aapan tej samharo aapaye,
Teenhon lok hank te kanpaye.

Bhoot pishach Nikat nahin aavai,
Mahavir jab naam sunavai.

Nase rog hare sab peera,
Japat nirantar Hanumant beera.

Sankat se Hanuman chudavai,
Man Karam Vachan dyan jo lavai.

Sab par Ram tapasvee raja,
Tinke kaaj sakal Tum saaja.

Aur Manorath jo koi lavai,
Sohi amit jeevan phal pavai.

Charon Yug partap tumhara,
Hai persidh jagat ujiyara.

Sadhu Sant ke tum Rakhware,
Asur nikandan Ram dulhare.

Ashta-sidhi-nav nidhi ke dhata,
As-var deen Janki mata.

Ram rasayan tumhare pasa,
Sada raho Raghupati ke dasa.

Tumhare bhajan Ram ko pavai,
Janam-janam ke dukh bisraavai.

Ant kaal Raghubar pur jayee,
Jahan janam Hari-Bakht Kahayee.

Aur Devta Chit na dharehi,
Hanumanth se hi sarve sukh karehi.

Sankat kate-mite sab peera,
Jo sumirai Hanumat Balbeera.

Jai Jai Jai Hanuman Gosai,
Kripa Karahu Gurudev ki nyahin.

Jo sat bar path kare kohi,
Chutehi bandi maha sukh hohi.

Jo yah padhe Hanuman Chalisa,
Hoye siddhi sakhi Gaureesa.

Tulsidas sada hari chera,
Keejai Nath Hridaye mein dera.

हनुमान चालीसा का हिंदी रूपांतरण सहित 

Certainly! Here are the benefits of reciting the Hanuman Chalisa:

1. **Relief from Troubles**: Reciting the Hanuman Chalisa brings relief from various troubles and challenges in life. It is believed that Lord Hanuman’s blessings can alleviate difficulties and provide solutions to problems.

2. **Physical and Mental Well-being**: Regular recitation of the Hanuman Chalisa promotes physical and mental well-being. It can bring strength, vitality, and peace to the mind, helping to overcome stress and anxieties.

3. **Protection from Evil**: The Hanuman Chalisa is known to offer protection from negative energies and evil influences. Lord Hanuman’s grace shields devotees from enemies and harmful forces.

4. **Enhances Knowledge and Wisdom**: Reciting the Hanuman Chalisa bestows knowledge and wisdom. It empowers devotees with the ability to make wise decisions and achieve success in their endeavors.

5. **Spiritual Growth**: The Hanuman Chalisa fosters devotion and spiritual growth. By connecting with Lord Hanuman through this hymn, one can experience a deep sense of devotion and spirituality.

6. **Fulfills Desires**: It is believed that sincere devotion and regular recitation of the Hanuman Chalisa can fulfill one’s heartfelt desires and wishes.

7. **Positive Aura and Energy**: The powerful vibrations created by the recitation of the Hanuman Chalisa create a positive aura and energy around the devotee, attracting positivity and goodness.

8. **Overcoming Fear**: Lord Hanuman is known for his fearlessness. Reciting the Hanuman Chalisa instills courage and helps in overcoming fear and insecurities.

9. **Improves Concentration**: Regularly chanting the Hanuman Chalisa improves concentration and focus, aiding in academic and professional pursuits.

10. **Grants Divine Blessings**: The Hanuman Chalisa is a sacred prayer, and reciting it with devotion invites the divine blessings of Lord Hanuman into one’s life.

11. **Promotes Inner Peace**: The mellifluous verses of the Hanuman Chalisa bring a sense of inner peace and tranquility to the heart and mind.

12. **Removal of Past Karma**: It is believed that the Hanuman Chalisa can help in mitigating the effects of past karma and lead to a more positive and prosperous future.

13. **Overcoming Obstacles**: Lord Hanuman is known as the remover of obstacles. Reciting the Hanuman Chalisa with dedication can help overcome hurdles and challenges in life.

14. **Divine Guidance**: Devotees often seek Lord Hanuman’s guidance and blessings for making important life decisions, and the Hanuman Chalisa is a medium for seeking that divine guidance.

Reciting the Hanuman Chalisa with faith and devotion can bring about profound positive changes in one’s life and foster a strong connection with Lord Hanuman. It is a revered prayer that continues to hold a special place in the hearts of millions of devotees worldwide.

adarsh

Leave a Comment